Akreditované merania - Mgr. Dana Palušová

Nachádzate sa tu:   GDPR

GDPR

Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:  Mgr. Dana Palušová
Adresa:                Pred poľom 775/24, 911 01 Trenčín
IČO:                   
Kontaktné údaje: dankapalusova@gmail.com  tel.: 0949 /866636

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:
a)      splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
b)      plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej  osoby

c)      základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 

a)      zákazníckej agendy v súčinnosti bodu b) a c) v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvných  a predzmluvných vzťahov (objednávok). Poskytnutie osobných údajov zmluvného alebo predzmluvného partnera – fyzickej osoby je nevyhnutnou podmienkou  na naplnenie účelu spracúvania od jeho objednania, cez realizáciu až po dodanie tovaru alebo služby. Lehota uchovávania osobných údajov je 5 rokov.   Príjemcami osobných údajov sú zmluvné strany. 

 

b)      BOZP a  PO  v rámci súvisiacich povinností zamestnávateľa: riešenie a evidencia pracovných úrazov, evidencia školení, spracovania dokumentácii BOZP a OPP Právnym základom spracúvania  osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle povinnosti vyplývajúce zo zákona o BOZP č.124/2006 Z.z., Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z., zákona o inšpekcii práce č. 125/2006   Z.z., Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z., Zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z.,  Zákona o povinnom  zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 381/2001 Z. z., Zákona o soc. poistení č.461/2003 Z.z.) a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia  a požiarnych predpisov.

Osobné údaje budú poskytované týmto príjemcom: externí partneri zabezpečujúci VZS, PO, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Inšpektorát práce a v odôvodnených prípadoch aj orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní,  Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov.
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

 

c)      Objektivizácie pracovného prostredia je výkon a odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia – odber vzoriek pracovného prostredia, spracovanie akreditovaných protokolov z merania  ako aj plnenie ďalších zákonných a zmluvných  povinností. Právnym základom realizácie meraní a spracúvania protokolov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle NV SR č.355/2006 Z.z o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, NV SR č.356/2006 Z.z o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, vyhlášky č.448/2007 Z.z.o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie do kategórii, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia č. 355/2007 Z.z.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade
neposkytnutia osobných údajov nie je možné objektivizáciu pracovného prostredia zrealizovať. Osobné údaje budú poskytované týmto  príjemcom: externý partner zabezpečujúci akreditáciu meraní. Lehota uchovávania osobných údajov u nerizikových skupinách 5 rokov u rizikových skupinách 20 rokov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je  v takomto  prípade  dobrovoľné.  Ak  sa  osobné  údaje  spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,...) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 

Kategórie dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb nižšie uvedených kategórií:

  • fyzické a právnické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva pri plnení úloh prevádzkovateľa
  • fyzické a právnické osoby, ktorým z osobitných právnych predpisov vyplývajú povinnosti voči prevádzkovateľovi

Kvalita osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania; nesprávne a neúplné osobné údaje je povinná bez zbytočného odkladu opraviť alebo doplniť.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:
a)     právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b)     právo na prístup k osobných údajov,
c)     právo na opravu osobných údajov,
d)     právo na výmaz osobných údajov,
e)     právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
f)     právo na prenosnosť osobných údajov,
g)     právo namietať spracúvanie osobných údajov,
h)     právo  na  neuplatňovanie  rozhodovania  založeného  na  automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a)     účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b)     kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c)     identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
d)     dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e)     zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f)      informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g)     informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
h)     informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
a)      už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b)      dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c)      dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne
         oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,
d)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie
         o nezákonnom spracúvaní,
e)      dôvodom  pre  výmaz  je  splnenie  povinnosti  podľa  zákona,  osobitného  predpisu  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
         viazaná. 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
a)      namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
b)      spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného
         na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)      Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d)      namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií
         alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody
         na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu  štátnej správy zverenej  prevádzkovateľovi.
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:
a)      uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií
         alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
b)      vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
c)      vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

 

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva  spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:
a)      písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu: Pred poľom 775/24 Trenčín 911 01
b)      elektronicky na e-mailovej adrese dankapalusova@gmail.com

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Dolu podpísaný/-á                                                                                                                            
Meno a priezvisko: .............................................
Bydlisko: .............................................................

 týmto namietam spracúvanie mojich osobných údajov prevádzkovateľa ..................., za účelom: 
....................................................................................................................................................

Spracúvanie mojich osobných údajov namietam z nasledovných dôvodov: /popíšte dôvody, prečo nechcete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali/ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

    rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;

    iným spôsobom: ....................................................


Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login