Akreditované merania - Mgr. Dana Palušová

Nachádzate sa tu:   Platná legislatíva

Platná legislatíva

Zákon č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


NV SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov..


NV SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login