Akreditované merania

Zabezpečenie  osobných  a stacionárnych odberov.

 

   meranie a stanovenie prašnosti v pracovnom prostredí

Jedným z najviac sledovaných parametrov pracovného prostredia, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať zdravie človeka, je množstvo prachu, resp. koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v ovzduší. Pod pojmom prach rozumieme drobné častice tuhých materiálov, ktoré sú rozptýlené v ovzduší alebo sú usadené na jednotlivých objektoch. Tieto častice vznikajú pri rôznych technologických procesoch (hutnícke technologické procesy, spaľovanie rôznych látok, rudné hlbinné bane, mlyny, cementárne, čistenie obilia, práce so suchými rastlinnými materiálmi, opracovanie dreva atď.).

Vysoké nebezpečenstvo je hlavne v prípade, že zdroje prachu sú v zle vetraných priestoroch, kde sa prach hromadí a zvyšuje sa jeho koncentrácia v ovzduší. Vysoké koncentrácie prachu v ovzduší môžu spôsobiť závažné zdravotné ťažkosti.

V rámci ochrany zdravia vykonáme meranie prašnosti v pracovnom prostredí, vypočítame koncentrácie, vypracujeme protokol o absolvovaní merania podľa platnej legislatívy SR.

 

   meranie a stanovenie vybraných chemických látok v pracovnom prostredí

K uvedenému je potrebné nám poskytnúť karty bezpečnostných údajov používaných chemických látok.


   posudzovanie rizík z expozície pevnými aerosólmi

Kategorizácia prác sa vykonáva podľa Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií.

V prílohe č. 1 vyhlášky sú uvedené podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií (tých faktorov ja celkom 17) - pevné aerosóly (prach), hluk, vibrácie, chemické faktory, karcinogénne faktory, faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení, ionizujúce žiarenie, elektromagnetické žiarenie, optické žiarenie (ultrafialové, infračervené , lasery), biologické faktory, faktory spôsobujúce profesionálne alergické ochorenia dýchacích ciest alebo očných spojoviek, zvýšený tlak vzduchu, fyzická záťaž, psychická pracovná záťaž,  záťaž teplom a chladom (limity sa sprísnili u pevných aerosólov, hluku, vibráciách, chemických  faktoroch)

V prílohe  č. 2 sú náležitosti návrhu na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie ( posudok o riziku s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám, protokoly z merania, opatrenia na zníženie zdravotného rizika, zabezpečenie zdravotného dohľadu).  

 

   vieme zabezpečiť akreditované meranie hluku v pracovnom a životnom prostredí, spracovanie hlukových štúdií.